AssurMifid-Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

Activiteiten “niet-leven”
1. Ongevallen; 2. Ziekte; 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4. Casco rollend spoorwegmaterieel; 5. Luchtvaartuigcasco; 6. Casco zee- en binnenschepen; 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8. Brand en natuurevenementen; 9. Andere schade aan goederen; 10. BA motorrijtuigen; 11. BA luchtvaartuigen; 12. BA zee- en binnenschepen; 13. Algemene BA; 14. krediet; 15. Borgtocht; 16. Diverse geldelijke verliezen; 17. Rechtsbijstand; 18. Hulpverlening;

 

Activiteiten “Leven”
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen;

 

1.3. Polisvoorwaarden

Hiervoor verwijzen wij u via onderstaande link naar de zgn. “Sector Catalogus” waarop alle info terug te vinden is per maatschappij:

http://www.sectorcatalog.be/legal?language=2

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels zijn van kracht sinds 30 april 2014 en leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

 

2.1. Wetgevend kader

De wettelijke basis van de AssurMiFID-gedragsregels vinden hun basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2.2. Welke Belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

 

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

 

Het gaat om:

 

– Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
– Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
– Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
– Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
– Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
– Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
– Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

2.3. Welke Belangenconflicten?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

 

Het gaat onder meer om:

 

– Een interne instructienota;
– Een aangepast verloningsbeleid;
– Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om
aan de cliënten toe te lichten;
– Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te
weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
– Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
– Een beleid dat erop toeziet dat aile informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

2.4. Wat is de procedure?

info-graph

 

2.5. Specifieke Transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

 

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 113851 A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

 

Voor al uw problemen of vragen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.

 

Heeft u ondanks onze inspanningen klachten, dan kan u hiermee terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel 02 547 58 71
fax 02 547 59 75
info@ombudsman.aswww.ombudsman.as